Ochrana osobních údajů

krmivo-brit

 

Základní shrnutí

Společnost VAFO PRAHA, s.r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro naplnění smluvních vztahů ohledně Vaší účasti na věrnostním systému. Pokud jste na věrnostním pouzdru vyznačil(a) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek), budou Vaše osobní údaje zpracovávány také pro tento účel. Tento souhlas můžete kdykoliv odvolat a obchodní sdělení Vám pak nebudou dále zasílána. Shromáždění Vašich osobních údajů proběhne prostřednictvím provozovatele maloobchodní provozovny (zpracovatele osobních údajů), a to na základě smlouvy o zpracování osobních údajů uzavřené mezi společností VAFO PRAHA, s.r.o. a takovým zpracovatelem.

 

1. Totožnost a kontaktní údaje správce

 • Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost VAFO PRAHA, s.r.o., se sídlem K Brůdku 94, 252 19 Chrášťany, IČ: 614 99 587, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 30564 (dále jen jako „,správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou následující: adresa pro doručování K Brůdku 94, 25219 Chrášťany, adresa elektronické pošty osobniudaje@vafo.cz, telefon 257952141.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. Právní základ zpracování osobních údajů

 • Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“).
 • Pokud jste na věrnostním pouzdru vyznačil(a) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek), je právním základem zpracování Vašich osobních údajů také Váš souhlas dávaný správci ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení.

 

3. Účel zpracování osobních údajů

 • Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem ohledně Vaší účasti na věrnostním systému.
 • Pokud jste na věrnostním pouzdru vyznačil(a) souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení (marketingových nabídek), je účelem zpracování Vašich osobních údajů také zasílání obchodních sdělení správcem Vaší osobě.
 • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. Doba uložení osobních údajů

 • Vaše osobní údaje budou zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy, a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.
 • Doba, po kterou budou uloženy Vaše osobní údaje zpracovávané správcem pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě (čl. 3.2), je čtyři (4) roky od udělení Vašeho souhlasu s takovým zpracováním, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro tento účel zpracování.

 

5. Další příjemci osobních údajů

 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou osoby zajišťující pro správce technické služby související s provozem věrnostního systému, včetně provozu software a ukládání dat, a dále provozovatelé prodejen, kteří se jako partneři účastní věrnostního systému (zpracovatelé osobních údajů).
 • Dalšími příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných správcem pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě (čl. 3.2) budou osoby tvořící se správcem koncern a osoby zajišťující v souladu s pokyny správce marketingové služby pro správce (zpracovatelé osobních údajů).
 • Další příjemci Vašich osobních údajů budou poskytovatelé reklamních nástrojů a nástrojů pro e-mailing a marketingovou automatizaci. 
 • Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci, a to s výjimkou předání Vašich osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě (čl. 3.2) do Spojených států amerických společnosti SendGrid, Inc., se sídlem 1801 California Street, Suite 500 Denver, Colorado 80202. Společnost SendGrid, Inc. je certifikovanou osobou v rámci štítu EU–USA na ochranu soukromí ve smyslu prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/1250 ze dne 12. července 2016 vydaného podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající úrovni ochrany poskytované štítem EU–USA na ochranu soukromí.

 

6. Práva subjektu údajů v případě zpracování v souvislosti s účastí na věrnostním systému

 • Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.
 • Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.
 • Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy (účasti věrnostního systému) a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce splnit.

 

7. Práva subjektu údajů v případě zpracování za účelem zasílání obchodních sdělení.

 • V případě osobních údajů zpracovávaných správcem pro účely zasílání obchodních sdělení Vaší osobě (čl. 3.2):
 • nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů není zákonným či smluvním požadavkem a ani není požadavkem, který je nutný k uzavření smlouvy
 • máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů daný správci. Tímto však není dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů před takovýmto odvoláním souhlasu. Váš souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete odvolat kliknutím na hypertextový odkaz uvedený v každé zprávě obchodního sdělení zasílané správcem nebo napsáním zprávy elektronickou poštou na adresu správce: osobniudaje@vafo.cz.
 • máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, včetně profilování, pokud se profilování týká tohoto přímého marketingu. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.